Prawa i obowiązki rodziców.

 Rodzice mają prawo do:

 1. znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;
 2. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 3.  otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami przedszkola;
 4. udziału w organizowaniu wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez,  zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;
 5. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;
 6. wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;
 7. wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców
 8. udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.

 Rodzice mają obowiązek:

 1. współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań   wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola; interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;
 2. przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;
 3. znać i przestrzegać postanowień statutowych;
 4. informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;
 5. odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;
 6. przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;
 7. zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje   itd.);
 8. regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;
 9.  uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
 10. angażować się w organizowane przez przedszkole uroczystości religijne, patriotyczne i okolicznościowe, w spotkania integracyjne, rekreacyjne i formacyjne.
 11. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;
 12. bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;
 13. informować  dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
 14. dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu.
 15.  zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;
 16. wszelkie sprawy dotyczące wychowanków, w tym sporne, zgłaszać wyłącznie u nauczycielki danego oddziału lub u dyrektora placówki, zawsze bez udziału dzieci.


Motto Bł. Edmund Bojanowski

Motto Bł. Edmund Bojanowski

"Dzieci, jako najdroższy skarb Pana Jezusa, niechaj z miłością pielęgnując, dokładając wszelkich starań, aby w młodziutkie umysły wkorzenić gruntowne poznanie Chrystusa i miłość Boga."


BuY